Курс категория ТВК - Трактористи


Трактористи за колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини , прикачена и навесна техника / Плуг, Брана , Сеялка , Машина за растителна защита , Машина за торене /

Условията на които трябва да отговаря кандидата за придобиване на правоспособност за работа с техниката са следните


  • Да има навършени 18 години
  • Да има придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство / МПС /

Лицата завършили висше техническо образование или средно образование в областта на механизацията на селското стопанство - преминават само обучение по практика.

Свидетелството за правоспособност за категория ТВК е валидно във всички страни от Европейски съюз.