Курс категория "Тпс" - моторни триони и храсторези


Лицата, придобили правоспособност за работа с препосима горска техника кат. „Тпс“ имат право да работят самостоятелно с моторни триони и храсторези.

Условията на които трябва да отговарят кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката са следните:


  • навършени 18 години
  • минимално завършено основно образование

Обучението има за цел придобиване на необходимите специализирани знания и практически умения за работа с преносима горска техника, моторни триони и храсторези.

Обучението е изградено на модулен принцип и е с продължителност:

  • Теоретично обучение – с хорариум – 60 уч.часа
  • Практическо обучение – с хорариум – 40 уч.часа

Свидетелството за правоспособност за категория "Тпс" е валидно във всички страни от ЕС.