Карта на водача

Този нов вид обучение се въвежда на територията на всички страни членки на Европейския Съюз, въз основа на Директива 2003/59/ЕО за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи, транспонирана в националното законодателство чрез Наредба№ 41 от 04.08.2008 г на Министерство на транспорта.

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категории и под категории С1, С1+Е, С, С+Е, D1, D1+Е, D и D+Е, за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка.

Обучение :

        - теоретичен курс – 30 учебни часа

        - практически курс – 5 мото часа

Всеки кандидат преминал обучението, получава Удостоверение за професионална компетентностза превоз на пътници или товари, което му позволява, чрез заявление до Министъра на транспорта, да получи своята Карта за квалификация на водач на МПС.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.